This koala's kite flew far, far away! Help the koala get through the K-shaped maze to find his kite.